mobbing w pracy

Mobbing w Pracy

W naszym codziennym życiu zawodowym możemy spotykać się z sytuacjami, które subiektywnie uznamy za działania skierowane przeciwko nam i noszące cechy mobbingu. Niestety nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, czym tak naprawdę jest mobbing w świetle obowiązujących przepisów prawa. Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy sięgnąć do kodeksu pracy, który wskazuje kilka koniecznych elementów, które muszą wystąpić łącznie, aby można było mówić o mobbingu. Po pierwsze mobbing oznacza działania lub zachowania, które dotyczą pracownika lub są skierowane przeciwko pracownikowi. Jeżeli zatem posiadasz umowę o pracę i tym samym posiadasz status pracownika, będziesz podlegał ochronie, o której mowa. Po drugie działania lub zachowania muszą być długotrwałe i uporczywe oraz muszą polegać na nękaniu, lub zastraszaniu pracownika. Po trzecie celem osoby dopuszczającej się działań lub zachowań, o których mowa jest poniżenie, lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie go z zespołu współpracowników.

Ochrona przed Mobbingiem

Co istotne konsekwencją takich działań lub zachowań jest wywołana u pracownika zaniżona ocena przydatności zawodowej, a także poczucie ośmieszenia, izolacji czy eliminacji z zespołu współpracowników. Pamiętajmy, że wszystkie elementy, o których mowa, muszą wystąpić jednocześnie. Brak któregokolwiek z nich powoduje, że nie możemy mówić w świetle prawa o działaniach lub zachowaniach mających cechy mobbingu. O tym, czy padłeś ofiarą mobbingu, decyduje sąd. Niestety sprawy o mobbing nie są sprawami prostymi. Wymagają znacznego nakładu pracy, właściwego przygotowania i udowodnienia swoich racji. Sąd musi dokładnie zweryfikować Twoje twierdzenia, sprawdzić prawdziwość podawanych przez Ciebie okoliczności i zazwyczaj przesłuchać wielu świadków w sprawie. To ofiara mobbingu musi udowodnić swoje racje. Dlatego starajmy się zawsze rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, albowiem najczęstszym zarzutem osoby dopuszczającej się mobbingu jest to, że nie wykonujemy swojej pracy właściwie. Ponadto wszelkie nowe obowiązki, polecenia starajmy się mieć na piśmie, przynajmniej mailowo, a rozmowy prowadźmy zawsze w obecności osób trzecich. Pamiętajmy, że nie wolno nam się bać, przeciwstawiać wszelkim formom mobbingu.

Mobbing w Miejscu Pracy

Odszkodowanie za Mobbing

mobbing w miejscu pracyObowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałać mobbingowi i podejmować wszelkie środki, aby takie sytuacje się nie zdarzały. Jeżeli czujemy, że jesteśmy ofiarą mobbingu, nie bójmy się zgłosić ten fakt przełożonemu. Jeśli to Twój przełożony jest osobą dopuszczającą się mobbingu, zgłośmy ten fakt kierownictwu wyższego szczebla lub zwróćmy się o pomoc do profesjonalisty – adwokata, który będzie umiał Ci pomóc w takiej sytuacji. Jeżeli sąd uzna, że padłeś ofiarą mobbingu, możesz domagać się należnego Ci odszkodowania za doznane krzywdy – za uszczerbek zarówno na zdrowiu fizycznym, jak i psychicznym.

Adwokat od Prawa Pracy Jasło