stwierdzenie nabycia spadku Jasło

Stwierdzenie Nabycia Spadku

Stwierdzenie nabycia spadku to często spotykany problem, z którym musi się wcześniej czy później uporać prawie każdy z nas w przypadku wykazania swojego prawa do odziedziczonego spadku. Aby móc swobodnie dysponować dobrami, które otrzymaliśmy, musimy posiadać dokument, który będzie nas do tego uprawniał. Takim dokumentem jest uzyskane w postępowaniu sądowym postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Postanowienie to sąd wydaje na wniosek osoby, która wykaże, że ma w tym interes prawny. Przepisy stanowią, że interes prawny w złożeniu wniosku mają przede wszystkim spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, a także zapisobiorcy i wierzyciele spadkodawcy lub spadkobiercy. Oczywiście, żaden przepis nie stanowi, że w sytuacji, kiedy jesteś spadkobiercą, musisz taki wniosek złożyć, jednakże pamiętać należy, iż jego złożenie leży w Twoim własnym interesie.

Prowadzenie Spraw Spadkowych 

Bez uzyskanego poświadczenia, że jesteś spadkobiercą, nie załatwisz wielu kwestii związanych z odziedziczonym majątkiem. Jeżeli natomiast w skład spadku wchodzi nieruchomość, ciąży na Tobie jak najszybsze ujawnienie faktu, że zostałeś jej właścicielem w urządzonej dla tej nieruchomości księdze wieczystej. Niewywiązanie się z tego obowiązku lub zwlekanie z jego wypełnieniem może doprowadzić do nałożenia na Ciebie kary finansowej i/lub naprawienia ewentualnych szkód z tego tytułu powstałych. Aby złożyć wniosek do ksiąg wieczystych, musisz jednak przedstawić poświadczenie, że jesteś prawowitym spadkobiercą i właścicielem nieruchomości, a więc przedstawić postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku Jasło.

Wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku Jasło jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli miejsca jego zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Wniosek taki podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 100 zł. W zainicjowanym przez Ciebie postępowaniu Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkodawca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje.

Podział Spadku Adwokat Jasło

prowadzenie spraw spadkowych JasłoJeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia. Jeżeli spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu, będziemy mówić o dziedziczeniu ustawowym. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa po przeprowadzeniu rozprawy. Pamiętaj, że postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku – oświadczenie to można złożyć także przed sądem w toczącym się postępowaniu. Co istotne, w wydanym przez sąd postanowieniu, sąd stwierdza tylko kto, jest spadkobiercą po określonym spadkodawcy.

Sąd nie dzieli pozostawionego majątku i nie rozstrzyga komu, konkretnie przypadną określone składniki majątkowe. Jeżeli w tym zakresie nie ma zgody między spadkobiercami, dział spadku następuje w odrębnym postępowaniu, już po zakończeniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku. Pamiętaj także, aby z chwilą uzyskania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, swoje kroki skierować do urzędu skarbowego celem uiszczenia odpowiedniego podatku. W razie pytań lub wątpliwości, których w postępowaniach spadkowych możesz mieć bardzo wiele, poszukaj pomocy u profesjonalisty – adwokata, który Cię wesprze na każdym etapie sprawy i będzie Cię reprezentował w toczącym się przed sądem postępowaniu.

Adwokat od Spraw Spadkowych Jasło